Nuostatai

VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
PAVYZDINIAI JAUNOJO PASIENIEČIO BŪRELIO NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Jaunojo pasieniečio būrelio (toliau – būrelis) nuostatai reglamentuoja būrelio veiklą, tikslus ir uždavinius, būrelio sudėtį ir struktūrą, veiklos organizavimą, būrelio narių teises ir pareigas bei būrelio bendradarbiavimą ir ryšius.

2. Būrelis yra Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) struktūrinių padalinių (toliau – Tarnybos padalinys) ir mokymo įstaigų mokytojų ir moksleivių grupė, sudaryta iš Tarnybos padalinio pareigūnų ir mokymo įstaigų moksleivių, vykdanti pasieniečio profesijos populiarinimą, jaunosios kartos ugdymą, įvairių naujovių ir gerosios patirties sklaidą, skatinanti moksleivių pilietinį ugdymą ir užimtumą.

3. Būrelis įkurtas Tarnybos padalinyje ir / ar mokymo įstaigoje.

4. Būrelis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, valstybės sienos apsaugos veiklą reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.

5. Būrelis vadovaujasi demokratiškumo, viešumo ir atsinaujinimo principais, vadybos profesionalumu, pedagogine iniciatyva ir bendradarbiavimu.

6. Būrelio veikla – plėtoti ir populiarinti pasieniečio profesiją, inicijuoti, organizuoti įvairias pamokas su mokymo įstaigų moksleiviais, bendradarbiauti su kitais būreliais, veikiančiais Tarnybos padaliniuose.

7. Pavyzdinius būrelio nuostatus tvirtina Tarnybos vadas. Būrelis su kitais Tarnybos padaliniuose veikiančiais būreliais bendradarbiauja tiesiogiai per jų vadovus.

8. Būrelis veikia visuomeniniais pagrindais.

II SKYRIUS
JAUNOJO PASIENIEČIO BŪRELIO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

9. Būrelio tikslas – plėtoti ir populiarinti pasieniečio profesiją tarp moksleivių, ugdyti jaunąją kartą, populiarinant pasieniečio profesiją skleisti gerąją patirtį Tarnybos padaliniuose, plėtoti moksleivių saviraišką, kūrybiškumą ir jų užimtumą.

10. Būrelio uždaviniai:

10.1. kartą per metus nustatyti būrelio prioritetus;
10.2. organizuoti mokymo įstaigų moksleiviams teorines ir praktines pamokas, stovyklas, žygius, kitus renginius ir vykdyti įvairias sporto varžybas;
10.3. dalintis gerąja patirtimi ir teikti metodinę pagalbą kitiems būreliams, veikiantiems Tarnybos padaliniuose ir / ar mokyklose;
10.4. bendradarbiauti su kitais būreliais.

III SKYRIUS
JAUNOJO PASIENIEČIO BŪRELIO SUDĖTIS IR STRUKTŪRA

11. Būrelį sudaro ne mažiau kaip 5 nariai.

12. Būreliui vadovauja vadovas. Būrelio vadovas skiriamas iš Tarnybos padalinio personalo, mokytojas – iš mokymo įstaigų, o nariai renkami iš mokymo įstaigų moksleivių.

13. Būrelio sudėtis tvirtinama Tarnybos padalinio įsakymu ir / ar mokyklos direktoriaus įsakymu.

14. Kandidatai į būrelio narius pateikia prašymus būrelio vadovui. Prašymus galima teikti visus metus.

15. Jeigu būrelio nariai daugiau kaip tris mėnesius nelanko būrelio organizuojamų užsiėmimų, jie yra išbraukiami iš būrelio narių sąrašo.

IV SKYRIUS
JAUNOJO PASIENIEČIO BŪRELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

16. Būrelio veiklą koordinuoja Tarnybos padalinys ir / ar mokymo būrelį įsteigusi įstaiga.

17. Būrelio vadovas:
17.1. organizuoja ir vykdo teorines bei praktines pamokas mokymo įstaigų moksleiviams;
17.2. rengia treniruotes, stovyklas, žygius ir vykdo sporto varžybas;
17.3. kontroliuoja būrelio narių pamokų lankomumą ir veda lankomumo žurnalą;
17.4. atstovauja būreliui ir pristato jo veiklą Tarnybos padalinio vadovams;
17.5. atstovauja būreliui bendradarbiaujant su mokymo įstaigomis;
17.6. priima ir saugo pretendentų į būrelio narius prašymus;
17.7. rašo ir teikia rekomendacijas apie būrelio narius;
17.8. vieną kartą per metus atsiskaito už būrelio veiklą Tarnybos padalinio ataskaitiniame susirinkime.

18. Būrelio pamokos organizuojamos kiekvieną mėnesį. Atostogų metu pamokos organizuojamos esant poreikiui.

19. Būrelio nariams pamokas gali vesti ir kiti Tarnybos padalinio pareigūnai ir / ar mokymo įstaigų mokytojai.

20. Būrelio veiklos planas, kurį rengia būrelio vadovas, rengiamas vieneriems mokslo metams, atsižvelgiant į patvirtintą pavyzdinę veiklos programą, o mokslo metams pasibaigus – rengiama veiklos ataskaita.

V SKYRIUS
JAUNOJO PASIENIEČIO BŪRELIO NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

21. Būrelio nariais gali tapti įvairių Lietuvos mokymo įstaigų moksleiviai, ne jaunesni nei 10
metų amžiaus.

22. Būrelio nariai turi teisę:
22.1. gauti iš būrelio vadovo informaciją apie vykdomą veiklą, susijusią su būrelio veikla (vedamas treniruotes, varžybas, rezultatus, apie sudarytas sąlygas lankytis padaliniuose ir kt.);
22.2. teikti būrelio vadovui pasiūlymus dėl pamokų, įvairių sporto varžybų, stovyklų, žygių ir treniruočių organizavimo;
22.3. rinktis būrelio veiklos būdus, formas;
22.4. pasitraukti iš būrelio raštu nurodžius priežastis.

23. Būrelio nariai privalo:
23.1. dalyvauti būrelio veikloje;
23.2. lankyti būrelio vadovo organizuojamas pamokas;
23.3. norėdami gauti būrelio vadovo rekomendaciją, išklausyti ne mažiau kaip 50 procentų organizuojamų pamokų valandų kursą;
23.4. dalyvauti organizuojamose sporto varžybose;
23.5. kartu spręsti būrelio veiklos problemas ir analizuoti būrelio rezultatus;
23.6. vykdyti kitas nuostatuose numatytas pareigas.

VI SKYRIUS
JAUNOJO PASIENIEČIO BŪRELIO RYŠIAI

24. Būrelis bendradarbiauja su:
24.1. kitais Tarnybos padaliniuose veikiančiais būreliais;
24.2. bendrojo lavinimo mokyklomis ir kitomis mokymo įstaigomis;
24.3. kitais dalykų ar ugdymo srities būreliais;
24.4. asociacijomis, draugijomis, fondais, leidyklomis, bibliotekomis.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Būrelio nuostatai keičiami, papildomi Tarnybos padalinio vadovo teikimu, Tarnybos Prevencijos skyriaus sprendimu

PATVIRTINTA
Valstybės sienos apsaugos tarnybos
prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos vado
2016 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 4-421

0 thoughts on “Nuostatai”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.